Mohamad Mochsin

Syariat Islam dalam Memperlakukan Pengedar Nakotika

HIDAYATUNA.COM – Islam sejak awal datang sebagai agama yang mengemban misi kemaslahatan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Syariat Islam ditegakkan untuk menjaga lima hal penting dalam kehidupan, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Di dalam istilah fikih biasa disebut al-daruriyat al-khamsah (Ibrahim Ibnu Musa al-Syathibi, al-Muwafaqat, Maktabah Syamilah, Juz 2, Halaman 511). Oleh […]Read More